Select Page

HIŠNI RED

IZVLEČEK IZ HIŠNEGA REDA Z NAVODILI ZA DELO DEŽURNIH – OŠ ŽUŽEMBERK

VSTOP V ŠOLO

 1. Glavna vhoda (spodnji in zgornji) sta namenjena učencem od 1. do 9. razreda, staršem oz. spremljevalcem, zaposlenim, drugim uporabnikom in gostom šole.
 2. Spodnji vhod odklene učitelj, ki je v jutranjem varstvu ob 6.00. Zgornji vhod je odprt od 5.55 do 8.20, ko se začne pouk. Oba vhoda zaklene dežurni učitelj z zatičem ob 8.20. Vhod nato odpira tajnica.
 3. Popoldne so vhodi v šolo zaklenjeni. Obiskovalcem popoldanskih dejavnosti omogoči vstop voditelj dejavnosti.
 4. V soboto in nedeljo je šola zaprta.
 5. Učencem brez dovoljenja učitelja na podlagi obvestila staršev ni dovoljeno odhajati iz šole.
 6. Učenci, ki niso vozači, pridejo v šolo 10 minut pred začetkom pouka in čakajo na pouk v razredu in ne na igrišču.
 7. V primeru, da učenci izjemoma pridejo v šolo pred 7.15, čakajo vsi (PS in RS) do 7.25 v jedilnici. Učence spodbujamo, da učenci hodijo v šolo s prevozom (namesto da jih starši vozijo predčasno).

ZAKLEPANJE ŠOLSKIH PROSTOROV

 1. Učilnice in ostali prostori se zaklepajo po internih navodilih o varovanju prostorov.
 2. V 1. nadstropju, v pritličju in v kleti (glasbena učilnica) odklene vrata učilnic tajnica ob 7.15, učilnice 1.–4. razreda pa dežurni učitelj RS ob 7.15.
 3. Učenci, ki pridejo v šolo, čakajo na pouk pod nadzorom dežurnega učitelja v učilnicah, občasno tudi v jedilnici: učilnica za slovenski jezik – 6. r., učilnica za zgodovino – 9. r., učilnica za biologijo – 8. r., učilnica za likovno umetnost – 7. r., v matičnih učilnicah in učilnici za varstvo – razredna stopnja.

GIBANJE PO ŠOLI

 1. V dopoldanskem času učenci ne zapuščajo šole, razen za potrebe pouka, pod vodstvom strokovnih delavcev. Učenci lahko zapustijo šolski prostor samo iz opravičenih razlogov.
 2. Zadrževanje v šoli po končanem pouku je dovoljeno samo učencem, vključenim v organizirano varstvo, učencem vozačem, obiskovalcem popoldanskih dejavnosti ali zaradi drugih, v šoli dogovorjenih dejavnostih.
 3. Učenci se med odmori ne zadržujejo v garderobi.

UPORABA ŠOLSKIH PROSTOROV

 1. Učenci smejo iz garderob v šolske prostore le v sobnih copatih.
 2. Pravila uporabe posameznih šolskih prostorov so natančno opredeljena v prilogah 1–7 Hišnega reda.
 3. Za urejenost razreda in ostalih šolskih prostorov so odgovorni vsi učenci. Vsi odpadki morajo biti v košu (WC, učilnice, hodniki, garderobe).
 4. Če učenci opazijo poškodbe na šolski opremi ali drugih pripomočkih, o tem obvestijo učitelje.

PRIPRAVE NA POUK

 1. Pedagoška ura traja 45 minut brez prekinitev.
 2. Na začetku ure in med uro učitelj poskrbi za fizične pogoje dela v razredu: prezračenje razreda, primerna razsvetljava, poravnane klopi, urejene pripomočke na klopeh in torbe ob klopeh ter umirjenost učencev.
 3. Po končani uri so učenci dolžni urediti vsak svoj prostor – klop in prostor pod njo, reditelja nagneta okensko krilo, pobrišeta tablo, uredita prostor ob košu. Učenci po potrebi umirjeno zamenjajo učilnico.
 4. Petminutni odmori so namenjeni uporabi stranišča (med poukom le izjemoma), pripravi učbenikov, zvezkov in pripomočkov za naslednji predmet ter pitju vode.
 5. Brez prisotnosti učitelja je med odmori dovoljeno odpiranje oken le z nagibom okenskega krila.

ČAS ZVONJENJA

PREDMETNA STOPNJA RAZREDNA STOPNJA
  JV 6.00–8.00
PREDURA 7.30–8.15 PREDURA 7.30–8.15
1. 8.20–9.05 1. 8.20–9.05
MALICA 9.05–9.25 (8. in 9. r.) MALICA 9.05–9.25
AKTIVNI ODMOR 9.05–9.25 (5., 6., 7. r.)     
2. 9.25–10.10 2. 9.25–10.10
MALICA 10.10–10.30 (5., 6., 7. r.)    
AKTIVNI ODMOR 10.10–10.30 (8. in 9. r.)  AKTIVNI ODMOR 10.10–10.30
3. 10.30–11.15 3. 10.30–11.15
4. 11.20–12.05 4. 11.20–12.05
5. 12.10–12.55 KOSILO 12.05–12.30
KOSILO 12.55–13.20 5. 12.30–13.15
6. 13.20–14.05 6. 13.20–14.05
7. 14.10–14.55 7. 14.10–14.55

PRAVILA OBNAŠANJA

 1. Učenci so ob vstopu učitelja v razred dolžni vstati in pozdraviti.
 2. Učenci so dolžni pozdravljati, uporabljati vljudnostne izraze in med sabo kulturno komunicirati.
 3. Učitelje in delavce šole vikajo in jih spoštljivo ogovarjajo.

OBLAČILA, OBUTEV

 1. Učenci si v garderobah sezujejo čevlje in se preobujejo v copate. Nošenje copat je obvezno. Čevlje in vrhnja oblačila puščajo v garderobi. Učenci skrbijo za urejenost garderobe.
 2. Pri pouku športa so učenci oblečeni v športna oblačila in obuti v športne copate (nedrseči podplati).
 3. Na športnih dnevih, ekskurzijah in drugih oblikah šolskih dejavnosti izven prostorov šole morajo biti učenci oblečeni in obuti v skladu z navodili učiteljev.
 4. Učenci prihajajo v šolo dostojno oblečeni in urejeni.

OBNAŠANJE NA PREVOZIH

Vsi šolarji upoštevajo dogovorjeni prometni režim. Vozači izstopajo na avtobusni postaji in gredo v šolo po stopnicah mimo gasilskega doma. Pred vhodom v šolo si očistijo čevlje. Vozači čakajo na prevoz zunaj, pod nadzorom dežurnega učitelja (v slabem vremenu v garderobi). Na avtobusno postajo pridejo v spremstvu učitelja šele takrat, ko parkirajo vsi avtobusi. Učenci so zaradi prometne varnosti dolžni upoštevati pravila obnašanja na avtobusih. Uporaba varnostnih pasov  je obvezna. Starejši skrbijo za varnost mlajših.

NALOGE REDITELJEV

Vsak teden sta v oddelku dva učenca reditelja. Naloga rediteljev je, da:

 • ob pričetku ure javita učiteljem odsotnost učencev,
 • po vsaki učni uri očistita tablo in uredita učilnico, jo prezračita (nagib okenskih kril) in ugasneta luči,
 • opozarjata učence na nered v prostoru (papirčki okrog koša, pod klopmi, poraba brisačk),
 • v odmorih pazita, da ne pride do poškodb imovine in odtujitve lastnine,
 • prineseta malico skupaj z učiteljem (v oddelkih, ki malicajo v razredu) in po njej pospravita,
 • poskrbita za delitev malice v jedilnici in stari šoli,
 • skrbita za urejenost miz in čistočo jedilnice, pomagata pri pospravljanju miz in prostora,
 • obvestita ravnateljico ali pomočnico ravnateljice, če učitelja več kot 10 minut po zvonjenju ni k pouku,
 • javljata razredniku oz. izvajalcu učne ure nepravilnosti v vedenju in o morebitnih poškodbah šolskega inventarja,
 • med poukom in po pouku preverjata urejenost sanitarij, hodnikov in garderob ter ugašata luči,
 • opravljata druge naloge, za katere ju pooblasti oddelčna skupnost ali razrednik.

Učenci in zaposleni smo zavezani k varčevanju: pravilno zračenje prostorov, zapiranje vhodnih vrat za sabo, varčevanje z vodo, elektriko, papirnatimi brisačami, pripomočki  in ostalim potrošnim materialom.

MALICA IN KOSILO

 1. Učenci predmetne stopnje, ki gredo na malico ali kosilo, puščajo torbe v razredih. Torbe morajo biti vedno zložene v razredih pred tablo.
 2. Reditelja gresta pet minut pred koncem ure v jedilnico ali v staro šolo, kjer bosta za ostale učence poskrbela, da bo malica pripravljena na mizi (razen v primeru ocenjevanja znanja v oddelku). Tisti učenci, ki malicajo v jedilnici, pridejo v spremstvu učiteljev v vrsti in umirjeno. Vsak vzame tolikšen del obroka, da ga lahko poje, saj strmimo k manjšim količinam odpadne hrane. Po kulturno zaužitem obroku vsak učenec pospravi za seboj, reditelja pa poskrbita, da so mize počiščene.
 

 

 

MALICA

 

 

ČAS RAZRED PROSTOR
9.05–9.25 8. in 9. r. jedilnica
1.–3. r. stara šola
4. r. matična učilnica
10.10–10.30 5. in 7. r. jedilnica
6. r. stara šola
 1. Na kosilo gredo učenci po razporedu (Priloga C Hišnega reda).
 

 

KOSILO

 

ČAS RAZRED PROSTOR
12.05–12.30 1. in 4. r. jedilnica
2. in 3. r. stara šola
12.55–13.20 5., 6. in 7. r. jedilnica
8. in 9. r. stara šola

AKTIVNI ODMOR

 1. V času aktivnega odmora so vsi učenci dolžni upoštevati navodila učitelja in se le-tega udeležiti po razporedu. V primeru slabega vremena imajo učenci aktivnosti v razredu pod nadzorom učitelja, izvajalca aktivnega odmora.
 2. Učenci imajo malico in aktivni odmor po razporedu v prilogi.
 

 

 

 

AKTIVNI ODMOR

 

 

ČAS RAZRED PROSTOR
9.05–9.25 5. r. zgornje igrišče
6. r. spodnje igrišče
7. r. telovadnica
10.10–10.30 8. r. zgornje in spodnje igrišče
9. r. telovadnica
1.–2. r. matična učilnica in igrišče z igrali
3.–4. r. učilnica za varstvo

PREPOVEDI IN OMEJITVE

1. Prinašanje mobilnega telefona in drugih predmetov, ki ne sodijo v program pouka, ni dovoljeno. Mobilni telefon prinese učenec v šolo samo po navodilu učitelja, kadar ga bo potreboval pri pouku. Učenec lahko v nujnih primerih uporabi telefon v tajništvu šole ali svetovalni službi.

2. Na območje šole in površine, ki sodijo v šolski prostor, ni dovoljeno prinašati in v njih uporabljati ali zgolj posedovati nedovoljenih in nevarnih predmetov in snovi, s katerim bi lahko bilo ogroženo zdravje in življenje, kot so alkohol, tobačni izdelki, prepovedane droge, druga psihoaktivna sredstva in nevarni predmeti (kot so pirotehnična sredstva, noži, sekire, strelno orožje, drugo orožje, drugi ostri ali koničasti predmeti, različno orodje kot so izvijači, kladiva, žeblji, vijaki, vrtalniki ipd).

3. Ravno tako je prepovedano:

 • vsako fizično in psihično nasilje nad učenci in delavci šole,
 • kajenje in uživanje mamil ali drugih prepovedanih substanc,
 • prinašanje, ponujanje in uživanje alkoholnih pijač,
 • prinašanje in uporaba drugih snovi, ki so neprimerne ali škodljive za otrokovo zdravje in razvoj,
 • prinašanje in uživanje nezdravih prigrizkov in pijač,
 • prinašanje drugih predmetov, ki jih učenec pri pouku ne potrebuje.
 • nedovoljeno fotografiranje in snemanje,
 • namerno uničevanje šolske lastnine ali lastnine drugih učencev in delavcev šole.

NAVODILA ZA DELO DEŽURNIH

 1. Dežurni učitelji (po razporedu):
 • pred poukom (PS): matične učilnice, hodniki in sanitarije v pritličju ter 1. nadstropju od 7.15 do 8.15);
 • pred poukom (RS): garderoba s sanitarijami, kletni hodnik in matične učilnice od 7.15 do 15;
 • pred poukom na igrišču: od 7.15 do 8.10 (razen v zimskih mesecih) – dežurni učitelji PS in RS;
 • pri malici v matični učilnici 4. r., jedilnici in v stari šoli;
 • pri kosilu (RS): učitelji izvajalci PB od 12.05 do 12.30; v kletnem hodniku;
 • pri kosilu (PS): v jedilnici in stari šoli (en učitelj);
 • pri vozačih: prvi prevoz od 12.55 do 13.40 (razen v čet.) in drugi prevoz od 14.10 do 14.35 (pon., sre., čet., pet.) ali od 14.55 do 15.05 (tor., čet).
 • garderoba: od 12.55 do 13.15 vsak dan (dežuranje pred in v garderobi ter pomoč dežurnemu učitelju pri prevozih);
 • Ob petkih dežurni pri vozačih po 1. prevozu pregleda urejenost okolice šole in se podpiše na list iz HACCP dokumentacije (oglasna deska v zbornici).
 • Ob koncu delovnega dne jutranji dežurni učitelj vpiše podatke v dežurni zvezek, ki se nahaja za PS v fotokopirnici, za RS pa v kabinetu razredne stopnje, opombe lahko vpišejo tudi dežurni učitelji pri vozačih.
 1. Naloge dežurnega učitelja:
 • Skrbi za red, varnost, disciplino in kulturno vedenje šolarjev med odmori (malica in aktivni odmor), pred poukom in po njem. Odgovoren je za dežurni zvezek in vanj zabeleži morebitne posebnosti.
 • Nadzira učence pri malici in kosilu ter kontrolira urejenost skupnih prostorov.
 • Preprečuje poškodbe inventarja, uničevanje zelenic, dreves in grmov.
 • Dnevno pregledan in urejen zvezek shrani v fotokopirnici.
 • Natančen pregled urejenosti okolice opravi dežurni učitelj pri vozačih (1. prevoz) ob petkih. Podpiše se na list iz HACCP dokumentacije – oglasna deska zbornica.
 1. Dežurni učitelji pri malici in kosilu:
 • Poskrbijo, da si učenci temeljito umijejo roke pred in po obroku.
 • Učitelj, ki pred malico poučuje učence, poskrbi, da si učenci umijejo roke, in jih pospremi v jedilnico.
 • Učitelj, ki pred malico poučuje učence, ki malicajo v razredu, poskrbi, da si učenci umijejo roke, počistijo mize, pogrnejo prtičke, gre skupaj z rediteljema po malico in sodeluje pri razdeljevanju hrane.
 • Skrbijo za urejeno in kulturno prevzemanje hrane in spodbujajo učence k uživanju vse hrane.
 • Učence navajajo na umirjeno uživanje hrane in pospravljanje ostankov ter posode z ločevanjem odpadkov.
 • Skrbijo, da so matične učilnice, jedilnica ter prostori v stari šoli po malici in kosilu pospravljeni ter prezračeni.
 1. Dežurni učitelji pri vozačih:
 • Skrbijo za varnost in red pred odhodi avtobusov in kombijev.
 • Učence pospremi do prevoznih sredstev in skrbi za umirjen vstop učencev v vozila.
 • V primeru suhega vremena učenci čakajo pod njegovim nadzorom pod gabri na klopeh. Ne dovoli vzpenjanja na igrala – namenjena so le mlajšim otrokom.
 • V primeru vlažnega in slabega vremena učenci čakajo na prevoz v garderobi, nato jih učitelj pospremi na postajališče (po stopnicah mimo GD), ko se pripeljejo in ustavijo vsi avtobusi in kombiji. Pred vstopom na prevozno sredstvo si učenci očistijo čevlje.
 • Učitelj pred odhodom vozil preveri, če so učenci privezani s pasom in preveri število učencev.
 • Dežurni učitelj od voznikov in učencev sprejema informacije o problemih pri prevozih.

Dežurstvo (opis dežurstva, razpored dežurstva na predmetni in razredni stopnji) je podrobno opredeljeno v internih navodilih šole.

Dežurstvo je pomembna naloga  učiteljev.  Zagotavlja varnost učencev, učiteljev in urejenost šole. Dežurstvo opravljamo z vso odgovornostjo.

 Vsi bomo varovali šolo, njeno okolico, si prizadevali za prijateljske odnose, poštenost, kulturno vedenje  in vestno delo.

Žužemberk, 22. 9. 2023                                                                                                               Ravnateljica:

                                                                                                                                         Mija Penca Vehovec, prof.

 

(Skupno 554 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost